Page:Sibu Congkan0894-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-09.djvu/45

此页尚未校对


卿所列水次第以爲得之於羽然以茶經考之皆不

合又新妄狂險譎之士其言難信頗疑非羽之說

得浮槎山水然後益以羽爲知水者浮槎與龍池山

皆在廬州界中較其水味不及浮槎逺甚而又新所

記以龍池爲第十浮槎之水弃而不録以此知其所

失多矣羽則不然其論曰山水上江次之井爲下山

水乳泉石池漫流者上其言雖簡而於論水盡矣浮

槎之水發自李侯嘉祐二年李侯以鎭東軍一無此字

後出守廬州因遊金陵登蔣山飲其水旣又登浮槎

至其山上有石池㳙㳙可愛蓋羽所謂乳泉漫流者