Page:Sibu Congkan0894-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-09.djvu/47

此页尚未校对


人所不及者皆能得之其兼取於物者可謂多矣李

侯折節好學喜交賢士敏於爲政所至有能名凡物

不能自見而待人以彰者有矣其物未必可貴而因

人以重者亦有矣故予爲志其事俾世知斯一作

發自李侯始也三年二月二十有四日廬陵歐陽脩

   有美堂記

嘉祐二年龍圖閣直學士尚書吏部𭅺中梅公出守

于杭於其行也天子寵之以詩於是始作有美之堂

蓋取賜詩之首章而名之以爲杭人之榮然公之甚