Page:Sibu Congkan0894-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-09.djvu/93

此页尚未校对


泝江湍入三峽險怪竒絶乃一作可愛也當王師伐

蜀時兵出兩道一自鳯州以入一自歸州以取忠萬

以西今之所經皆王師嚮所用武處一作今文𥘉所歷皆嚮時王師

用武覽其山川可以慨然而賦矣

   謝氏詩序

天聖七年予始遊京師得吾友謝景山景山少以進

七中甲科以善歌詩知名一作以好古能文知名於時其後予於

他所又得今舎人宋公所爲景山母夫人之墓銘言

夫人好學通經自教其子乃知景山出於甌閩數千

里之外負其藝於大衆之一無此字中一賈而售遂以名