Page:Sibu Congkan0896-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-11.djvu/55

此页尚未校对


   讀裴寂傳皇祐■年

   書梅聖俞河豚魚詩後至和■年

   書三絶句詩後至和■年

   跋晏元獻公書至和■年

   跋李西臺書二首嘉祐三年

   跋李翰林昌武書嘉祐■年

   記舊本韓文後嘉祐■年

   題薛公期𦘕嘉祐八年

   跋杜祁公書同前

   跋永城縣學記同前