Page:Sibu Congkan0900-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-15.djvu/82

此页尚未校对


 其末云屬出疆怱怱不具蓋至和二年冬也今此

 卷所載次年夏答咸之書謂去冬不皇爲答得非

 前書之後咸復有書而未答耶

答宋咸書兹者人至此下一有又字

與王深甫論世譜前世真蹟世字下有固字況一人之力真蹟況字

下有以字

同前以集古跋裴公紀徳碣觀之則此帖正論此事其書百四十年處疑脫零數

同前代亡一作代之

與蔡君謨書自三代此下一有秦漢二字奔走此下一有山川險阻四字

足以示人不字上一有恐字白傳此下一有也字