Page:Sibu Congkan0900-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-15.djvu/95

此页尚未校对


之顯者曰生字和伯爲漢博士以經名家所謂歐陽

尚書者是也渤海之顯者曰建字堅石所謂渤海赫

赫歐陽堅石者是也建遇趙王倫之亂見殺其兄子

質以其族南奔居于長沙其七世孫曰景逹仕于齊

不顯至其孫頠頠子紇仕于陳紇子詢詢子通仕于

唐四世有聞遂顯自通三世生琮爲吉州刺史子孫

因家于吉州自琮八世生萬又爲吉州安福令其後

世或居安福或居廬陵或居吉水而脩之皇祖始居

沙溪至和二年分吉水置永豐縣而沙溪分屬永豐

今譜雖著廬陵而實爲吉州永豐人也蓋自亭侯蹄