Page:Sibu Congkan0903-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-18.djvu/56

此页尚未校对


衛社内有宣勤夙夜之臣甲胄在躬外有奮力行伍

之將爾其念宴安之懷毒知冨貴之難居戒損於滿

而罔敢自驕勞身以謙而克保其位無忘勗勵往服

恩榮可特授依前檢校尚書右僕射使持節耀州諸

軍事耀州刺史兼御史大夫充感徳軍節度使耀州

管内觀察處置等使仍加食邑七百戸食實封二百

戸散官勲封如故主者施行

   賜鎮海軍節度使檢校太尉同中書門下平

   章事判亳州陳執中讓恩命第二表不允仍

   斷来章批答至和二年月十八日