Page:Sibu Congkan0903-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-18.djvu/64

此页尚未校对


 能寛以服人惟純誠故久而益信勲徳兼著可以重

 朝廷忠信不回可以臨大事夫謀於其始而旣審則

 果於必用而不疑汝其欽哉朕命無易所讓冝不允

 仍斷来章

    賜新除宰臣冨弼讓恩命第二表不允仍斷

    来章批答至和二年月二十八日

 省表具之卿有憂國愛君之心而忠以忘其已有經

 邦濟時之學而用未究其能夫畜久而積厚則施之

 不窮慮深而計熟則謀無不𫉬茲朕所以虚心仄席

 有望於卿也矧卿正直不回庸邪素忌小人所異君