Page:Sibu Congkan0903-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-18.djvu/71

此页尚未校对


其元樞論名以犯諱字因而諷諭使後來所譔益精

其文字更不付外只如此降詔施行

 右至和二年四月奏審叔韶奬諭勑書奏劄後有

 内批三十四字今真本尚存其勑書在内制第二

 卷而無此奏按蘇文忠内制集如乞勿免文吕拜

 禮乞許安樞宻辭轉官之𩔖皆以元奏與詔書並

 載故用此例附卷末内制集卷第二