Page:Sibu Congkan0904-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-19.djvu/146

此页尚未校对


寵名以臣之愚豈比前人而獨異推其所幸蓋由聖

主之親逢謂冝如何可以論報再念臣禀生孤拙本

乏藝能徒因學古之勤粗識事君之節苟臨危效命

尚當不顧以奮身況爲善無傷何憚竭忠而報國誓

期盡瘁少荅髙明

   南京謝上表皇祐二年七月

臣某言伏𫎇聖恩就差臣知應天府兼南京留守司

事臣已於今月二十四日赴上訖者守宫鑰之謹嚴

敢忘夙夜布政條之纎悉上副憂勤𭔃任非堪兢營

並集臣某中謝伏念臣賦才庸薄稟數竒屯毀譽交