Page:Sibu Congkan0905-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-20.djvu/21

此页尚未校对


理臣宋敏求祕書丞臣吕夏卿著作佐郎臣劉羲叟

等並膺儒學之選悉發祕府之藏俾之討論共加刪

定凢十有七年成二百二十五卷其事則増於前其

文則省於舊至於名篇著目有革有因立傳紀實或

増或損義𩔖凢例皆有據依纎悉綱條具載别録臣

公亮典司事領徒費日月誠不足以成大典稱明詔

無任慙懼戰汗屏營之至

  辭轉禮部侍郎劄孒嘉祐五年七月庚子

臣準閤門告報𫎇恩除臣禮部侍郎令臣授告勑者

臣伏思聖恩所及必以臣近進唐書了畢凢與脩書