Page:Sibu Congkan0905-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-20.djvu/7

此页尚未校对


未備本期服闋還朝上告聖慈乞一近鄕州郡貴得

俸祿因便營緝而自叨禁職荏苒歳時貪寵忘親此

又人子之責也所以夙夜彷徨不能自止欲望聖慈

憫臣衰朽察臣懇迫特許差知洪州一次取進止

   辭侍讀學士劄子嘉祐三年三月

臣準閤門告報伏𫎇聖恩授臣兼侍讀學士臣伏見

侍讀之職最爲清近自祖宗以來尤所慎選居其職

者常不過一兩人今經筵之臣一十四人而侍讀十

人可謂多矣臣以愚繆忝厠翰林又𠑽史職太常禮

儀袐閣袐書省尚書禮部刋修唐書然則在臣不謂