Page:Sibu Congkan0906-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-21.djvu/80

此页尚未校对


逐水一作榮又作未先至者驥之能豈與駑而爭路斯皆雅

量之素藴誠非兩好之溢言某之妄庸本無似肖誤

蒙甄擢遂見収齒衆珉入寳至璞使之見遺我軰登

科前賢所以媿讓循涯巳溢⿰靣⾒ -- 靦目無容江關複重音

問睽阻時旣昬而將暮人在隂而鮮歡逖懷英俊之

並遊恨無羽翮而飛肉冀綏吉履之福以迎來譽之

光𥿄盡筆窮辭不逮意

   與西京留府交代推官仲簡天聖九年三月

某啓此者竊吹一作下科濫巾一作大府懷檄之嘉

一作容外見迫感於逮親負薪之足力不彊靡遑於