Page:Sibu Congkan0906-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-21.djvu/97

此页尚未校对


來者足見仁人之意非惟吏最之優顧爾訥辭矧非

善敘已然之諾將止以奚能旣出之言雖追而莫及

豈敢逃於衆誚但慮玷於清猷慙愧之誠敷陳罔罄

   上執政謝館職啓康定二年十二月因崇文總目成書自館閣校勘遷

   集賢校理

脩啓今月日蒙恩以本官充前件職者受命之始榮

懼交并伏以國家悉聚天下之書上自文籍之𥘉六

經傳記百家之說翰林子墨之文章下至醫卜一作卜醫

禁呪神仙黄老浮圖異域之言靡所不有號爲書林

又擇聦明俊乂之臣以遊其間因其校讎得以考閱