Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/5

此页尚未校对


  轉及職名及年限未滿多乞情願就近下恩澤

  或僥求因人奏帶及抽差勾當叙勞酬奬及合

  作選人者情願就班行之𩔖臣今乞一切止絶

右臣所起請只是因述濫官略陳此二事如允臣所

請乞下三班院與勾當臣寮同共鋪陳條貫立定新

制奏乞朝廷降下施行取進止

   論罷修奉先寺等狀至和二年

右臣近曽上言爲京師土木興作處多乞行減罷尋

準勑差臣與三司同共相度減定續具奏聞次今又

聞聖㫖下三司重修慶基殿及奉先寺屋宇臣伏見