Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/72

此页尚未校对


雖有䕃贖而情理重者以上事節苟犯其一並不得

収試如違必一作用舊制刑名所貴事簡而易遵法

嚴而必用如允臣所請乞下禮部貢院施行今取進

   論契丹求御容劄子嘉祐二年

臣伏見契丹所遣汎使專爲御容而來中外之議皆

謂前歳旣巳許之於理不可中止失於不早踐言至

彼非時遣使及朝夕以來傳聞頗異或云大臣共議

欲遂拒而不與若然則臣恐釁𨻶之端自此而始禍

患之起未昜遽言大凡爲國謀事者必先明信義重