Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/79

此页尚未校对


可以待皇子之降生於今爲之亦其時也臣言狂計

愚伏俟斧龯臣昧死再拜

   乞冩祕閣書令館職校讎劄子嘉祐二年月兼判祕閣

   祕書

臣近準勑兼判祕閣檢㑹先準皇祐元年七月十一

日中書劄子節文奉聖㫖祕閣有闕者書名件用崇

文總目逐旋𥙷寫依例酬校了以黄絹裝褫正副二

本収附準備御覽内中取索一作本閣尋且畫一合

行事件聞奏𫎇依所奏施行當時雖有此行遣尋值

抄寫觀文殿書權住至今㐲見館閣校讎之官貟數