Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/81

此页尚未校对


闕書數目將見在楷書人數酌量多少如一作闕人

即别具擘畫聞奏今取進止

   乞定兩制員數劄子嘉祐三年

臣竊以學士待制號爲侍從之臣所以承宴間備顧

問以論思獻納爲職自祖宗以來尤精其擇一作尤所精擇

苟非清徳羙行藹然衆譽髙文博學獨出一時則不

得與其選是以選用至艱員數至少官以難得爲貴

人以得職爲榮搢紳之望旣隆則朝廷之體増重其

後用人頗易員數漸多徃時學士待制至六七十員

近年以來稍慎除拜即今猶及四十餘員臣以謂愛