Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/82

此页尚未校对


惜名器不輕授人朝廷旣巳知之矣而為國家一無矣而

家三計者宜於此時一作亦宜及今創立經制今惟翰林學

士中書舍人知制誥各有定員其餘學士待制未有

一作數臣今欲乞檢詳前史及國朝故事自觀文

殿大學士至待制並各立定員數遇有員闕則精擇

賢材以充其選苟無其人尚可虚位以待如允臣所

請乞賜詳議施行取進止

   論編學士院制詔劄子嘉祐三年

臣伏見國家承五代之餘建萬世之業誅滅僣亂懷

來四夷封祀天地制作禮樂至於大臣進退政令改