Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/86

此页尚未校对


自行干請者亦乞一就勘鞫加元犯本罪二等斷遣

其情理稍深及干求不已者亦許本府一靣牒報御

史臺彈紏勘劾施行所貴止絶小人干亂公朝敗紊

綱紀今取進止

   論梁舉直事封回内降劄子嘉祐二年

臣勘㑹本府見勘内臣梁舉直公事兩曽執奏三準

内降特與放罪臣伏見近年權倖之臣多是公然作

過不畏憲法恃干求内降紊亂紀綱所以前後臣寮

累具論述陛下特降明詔許承受官司執奏不得施

行布告天下著爲信令今梁舉直累煩睿聽干求不