Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/88

此页尚未校对


   論郭皇后影殿劄子嘉祐三年

臣所領太常禮院得御藥院公文稱奉聖㫖送畫到

景靈宫廣孝殿後修盖郭皇后影殿圖子一本赴太

常禮院詳定者其圖子已别具狀繳奏訖臣伏見近

年京師土木之功糜耗國用其弊特深原其本因只

爲差内臣監修利於偷竊官物及訖功之後僥求恩

賞以故多起事端務廣興作其甚則託以祖宗神御

張皇事𫝑近年以來如此興造略無虚歳伏以景靈

宫建自先朝以尊奉聖祖陛丁又建真宗皇帝章懿

太后神御殿於其間天下之人皆知陛下奉先廣孝