Page:Sibu Congkan0910-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-25.djvu/88

此页尚未校对


  三年収絲綿錢四萬七千餘貫并錢茶都収二

  十萬五千餘貫自晉州置煉礬務後來比祖額

  各有増剰況自六家撲斷後來景祐四年只賣

  過生礬五十五萬七千餘斤寳元元年賣過生

  礬七十二萬二千餘斤寳元二年賣過生礬三

  十五萬一千餘斤康定元年賣過生礬三十六

  萬五千餘斤自慶曆元年起置煉礬務重煎後

  來當年支賣生熟礬八十四萬九千餘斤慶曆

  二年支賣生熟礬八十五萬五千餘斤慶曆三

  年支賣生熟礬一百四萬六千餘斤比附未煎