Page:Sibu Congkan0913-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-28.djvu/85

此页尚未校对


昆嘗求補外郡人問其所欲何州昆曰但得有螃蟹

無通判豦則可矣至今士人以爲口實

嘉祐二年余與端明韓子華翰長王禹玉侍讀范景

仁龍圖梅公儀同知禮部貢舉辟梅聖俞爲小試官

凡鎖院一有經字五十日六人者相與唱和爲古律歌詩

一百七十餘篇集爲三卷禹玉余爲校理時武成王

廟所解進士也至此新入翰林與余同院又同知貢

舉故禹玉贈余云十五年前出門下最榮今日預東

堂余答云昔時叨入武成宫曽看揮毫氣吐虹夢寐

閑思十年事笑談今此一作一罇同喜君新賜黃金