Page:Sibu Congkan0914-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-29.djvu/6

此页尚未校对


信有之矣字未至於工尚已如此使其樂之不厭未

有不至於工者使其遂至於工可以樂而不厭不必

取恱當時之人垂名於後世要於自適而巳嘉祐七

年正月九日𥙷空

   學書自成家說

學書當自成一家之體六字一作自家成一體其模倣他人謂

之奴書安昌侯張禹曰書必博見然後識其真僞余

實見書之未博者廬陵歐陽脩嘉祐三年十一月冬

至日

   李白杜甫詩優劣說