Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/108

此页尚未校对


三年曾孫斬賊先勇拜黄門郎曽孫滅其名賊下亦

一作滅一字又曰封𨵿内侯食遺郷六百戸薨子經

經薨子山嗣傳國三世至王莽而絶君即山之曽

孫也舉孝㢘郎中謁者將作大匠丞相令廣陵太守

討江賊張路等威震徐方謝病歸家孝順𥘉𥘉下數

字滅一作滅數字又云府舉君拜議郎符節令其後又云

永建六年二月卒其碑首題云漢故國三老𡊮君碑

而碑文有使者持節安車又有几杖之尊𥘵割之養

君寔饗之之語以此知良甞爲三老矣其餘磨滅雖

時時可讀而不能次第也又云帝御九龍殿引對飲