Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/128

此页尚未校对


   後漢祝睦後碑延熹七年

右漢祝睦後碑其前碑不知所立人名氏兩碑所載

官閥壽考年月悉同而此碑有立碑人名氏及睦世

次云故吏王堂等竊聞下有述上之功臣有叙君之

徳又曰君𡉵自𥠖辛祝融苗胄鄭有祝𨈭君其胤也

其餘文字亦完可讀二銘皆以三言爲文而後銘尤

完云穆我君邦之陽資五就闓道綱綱下滅一字表

微準樞衡稽列𪧐覽四方徳合乾道應皇領二郡曜

重光化流洽緄𡺳昌性天約元用長頌聲作謡令香

功烈著遺椒芳存覿榮淪弗忘其後二句磨滅難詳