Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/38

此页尚未校对


右秦度量銘二按顔氏家訓隋開皇二年之推與李

徳林見長安官庫中所藏秦鐡稱權傍有鐫銘二其

文正與此二銘同之推因言司馬遷秦始皇帝本紀

書丞相隗林當依此銘作隗狀遂録二銘載之家訓

余之得此二銘也廼在袐閣校理文同家同蜀人自

言甞遊長安買得一有此字二物其上刻二銘出以示余

其一乃銅鍰不知爲何器其上有銘循環刻之乃前

一銘也其一乃銅方版可三四寸許所刻乃後一銘

也考其文與家訓所載正同然之推所見是鐵稱權

而同所得乃二銅器余意秦時兹二銘刻於器物者