Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/90

此页尚未校对


   後漢劉寛碑中平二年

右漢太尉車𮪍將軍特進逯郷二字一作封昭烈侯劉公

碑公諱寛有兩碑皆在浴陽余家集録皆得之其一

故吏李謙所一作立而此碑門生殷包等所一無此字

其所書與李謙等一作所載不異惟漢𨽻難得當録

二字一作故録之漢公卿一有卒字故吏門生各自立碑以伸感

慕惟見於此今人家碑碣非其子孫則他人不爲立

治平元年六月十四日書右真蹟

   後漢太尉劉寛碑同前

右漢太尉劉寛碑漢書有傳其官閥始卒與碑多同