Page:Sibu Congkan0916-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-31.djvu/109

此页尚未校对


書其子二人而無英竒英協英彦但云二子英傑英

乂而巳十八字集本作英傑英乂而無英奇英協英彦而蘇張二碑又無英乂英竒等

三子在唐不顯史家集本作官闕略尚或有之英乂甞爲

西川節度集本有使字其事甚著史官不應失集本作差其世

家而集本有蘇張二字二公作銘在郭知運卒後不逺亦不

應闕其子孫莫可究其孰失也姑志集本作誌之以俟知

嘉祐八年十月十八日書右眞蹟

   唐御史臺精舎記開元十一年

右御史臺精舎記崔湜撰梁昇卿書讀其文則湜於

佛可爲篤信者矣唐書列傳云桓彦範等當國畏武