Page:Sibu Congkan0916-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-31.djvu/110

此页尚未校对


三思使湜隂伺其姦而三思恩寵日盛湜反以彦範

等計告之遂勸三思速殺彦範等以絶人望因薦其

外兄周利正以害彦範等又云湜貶襄州刺史以譙

王事當死賴劉幽求張說救護得免後爲宰相䧟幽

求嶺表諷周利正殺之不果又與太平公主逐張說

其餘傾邪險惡不可勝紀世言佛之徒能以禍福怖

小人使不爲惡又爲虚語矣以斯記之言驗湜所爲

可知也故録之于此其碑首題名多知名士小字頗

佳可愛也治平元年三月九日書右眞蹟

   唐西嶽大洞張尊師碑開元十四年