Page:Sibu Congkan0916-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-31.djvu/120

此页尚未校对


今文儒之盛其書屈指可數者無三四人非皆不能

蓋忽不爲尓唐人書見於今而名不知於當時者如

張師丘繆師愈之𩔖蓋集本有又字不可勝數也非余録

之則將遂泯然於後世矣余於集古不爲無益也夫

治平元年正月十三日書右眞蹟

   唐石壁寺鐡彌勒像頌開元二十九年

右太原府交城縣石壁寺鐡彌勒像頌者集本有林諤撰三字

參軍房璘妻髙氏書余所集録古文自周秦以下訖

于顯徳凡爲千卷唐居其十七八其名臣顯逹下至

山林幽𨼆之士所書莫不皆有而婦人之書惟此髙