Page:Sibu Congkan0916-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-31.djvu/67

此页尚未校对


子奢撰而不著書人名氏字畫甚工此余所録也治

平甲辰秋分後一日書右眞蹟

  唐吕州普濟寺碑貞觀二年許敬宗撰

右吕州普濟寺碑吕州者霍邑也唐高祖義兵起太

原始破宋老生於此義寧元年乃以霍邑趙城汾西

靈石四縣置霍山郡武徳元年更曰吕州太宗十七

年遂廢也右集本

   唐衞國公李靖碑顯慶三年當載于後同是許敬宗撰附此

右李靖碑許敬宗撰唐初承陳隋文章衰弊之時作

者務以浮巧爲工故多失其事實不若史傳爲詳惟