Page:Sibu Congkan0916-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-31.djvu/81

此页尚未校对


妣妃造石像按唐書韓王元嘉有子訓誼譔而無諶

又有㓜子訥元嘉以則天垂拱四年見殺在緫章三

集本有立碑二字後十八年集本有史字有子訥不足怪而不

應無諶蓋史官之闕也嘉祐八年十月四日書右眞

   唐智乗寺碑咸亨四年

右智乗寺禪院集本有碑字者唐鄭惠王所作也恵王名

元懿髙祖第十三子也有子十人列于碑後而第五

子樂陵公闕其名按唐書宗室世繫表集本作譜樂陵公

名球不知集本有碑字何爲獨闕也今唐書年表以嗣王

敬爲璥樂平公珪爲樂安公新平公璲爲遂三者皆