Page:Sibu Congkan0916-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-31.djvu/98

此页尚未校对


容書絶代之寳也乃爲之造亭立碑自記其事於碑

隂武氏亂唐毒流天下其遺跡宜爲唐人所棄而長

源當時賢者區區於此何哉然余今又録之者特以

仲容書尓是以君子患乎多愛右集本

   唐司刑寺大脚跡勑長安二年

右司刑寺大脚跡并碑銘二閻朝隱撰附詩曰匪手

擕之言示之事蓋諭昬愚者不可以理曉而決疑惑

者難用空言雖示之已驗之事猶懼其不信也此自

古聖賢以爲難語曰中人以下不可以語上者聖人

非棄之也以其語之難也佛爲中國大患非止中人