Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/24

此页尚未校对


   唐元次山銘歳月闕

右元次山銘顔真卿撰并書唐自太宗致治之盛幾

乎三代之隆而惟文章獨不能革五國二字集本作陳隋

弊既乆而集本有其字後韓栁之徒出蓋習俗難變而文

章變體集本作之又難也次山當開元天寳時獨作古文

其筆力雄健意氣超拔不減韓之徒也十二字集本作雖少雄健

而意𰚾不俗亦可謂特立之士哉右眞蹟

   唐吕諲表上元二年

右吕諲表元結撰顧戒奢八分書景祐三年余謫夷

陵過荆南謁吕公祠堂見此碑立廡下碑無趺石埋