Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/42

此页尚未校对


 曰此五一也奈何余曰以吾一翁老於五物之間

豈非六一乎治平丙午秋饗攝事齋于東閤書

 一有此七十五字

張敬因碑元第四十二至四十三

顔勤禮碑元第三百四十五至三百四十六彦將皆當為名此下一有也字

字乎一作治平元年二月二十八日書一有此十一字

顔氏家廟碑元第五十二至五十三

顔魯公書殘碑元第三百九十七

又棄之一作

湖州石記元第二百七十七後世此下一有而字不朽此下一有也字亦有