Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/47

此页尚未校对


右崇徽公主手㾗詩李山甫撰崇徽公主者僕固懷

恩女也懷恩在肅宗時先以二女嫁回紇其一嫁毗

伽可汗少子後號登里可汗者是也其一不知所嫁

何人唐書懷恩傳及回紇傳皆不載惟懷恩所上書

自陳六罪有云二女逺嫁為國和親以此知其又甞

嫁一女爾此所謂崇徽公主者懷恩㓜女也懷恩既

反引羌渾奴刺為邊患永泰中病死於靈武其從子

名臣以千𮪍降唐大曆四年始以懷恩㓜女為集本有崇

徽二公主又嫁回紇即此集本有公主二字治平元年

月八日書右眞蹟