Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/6

此页尚未校对


列傳云真卿代宗時為刑部尚書為宰相元載所惡

貶硤州貟外别駕撫州湖州刺史載誅復為刑部尚

書不書其貶吉州也按真卿湖州放生池碑隂自敘

云貶硤州旬餘再貶吉州蓋真卿未甞至硤遂貶吉

集本無此四字而史官闕漏但書其初貶爾嘉祐八年

月廿三日書右眞蹟

   唐顔眞卿麻姑壇記大曆六年

右麻姑壇記顔真卿撰并書顔公忠義之節皎如日

月其為人尊嚴剛勁𧰼其筆畫而不免惑於神僊之

說釋老之為斯民患也深矣右集本