Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/94

此页尚未校对


禍福不能動其利害不能誘此鬼谷之術所不能爲

者聖賢之髙⿰至支 -- 𦤺也其次簡其所欲不溺於所好斯可

矣若徳𥙿者處冨貴招權利而好竒貪得之心不已

至或疲弊精神於草木斯其所以敗也其遺戒有云

壞一草一木者非吾子孫此又近乎愚矣右集本

   唐李文饒平泉山居詩開成五年

讀山居詩見文饒夣寐不忘於平泉而終不得少償

其志者人事固多如此也余聞釋子有云岀家是大

丈夫事蓋勇決者人之所難也而文饒詩亦云自是

功髙臨盡處禍來名滅不由人者誠㢤是言也熈寜