Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/118

此页尚未校对


某啓太祝來得詢動靜甚詳尋又辱惠書承經寒尊

𠋫萬福門内諸貴愛康安深浣瞻想居秦乆議者皆

謂當還不然遷鎮近甸應在朝夕浮議多端惟靜安

可以銷弭修唐史已寫進本然卷秩多湏數月方了

南去有期心欲飛動過年衰病益侵見諭辯欲加収

録此子庸駑詎可出明公門下不柰何爲誤聽但與

家人大咍爾徐當議未晚賢𭅺在都下殊之祗迎悚

愧悚愧漸暖爲時自重因賢𭅺行謹布區區

   又嘉祐五年

某啓近因急足還府略布謝懇即日春寒仰惟鎮撫