Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/17

此页尚未校对


能引去徒與衆人同其喜慰伏計大斾即日在塗伏

惟爲國自重謹奉啓咨候不宣脩頓首再拜

   又嘉祐三年

某頓首啓自明公進用雖愚拙有以竭其思慮效萬

一禆𥙷之而久無一言甚可責也今𥨸見國子監直

講梅堯臣以文行知名以梅之名而公之樂善冝不

待某言固已知之久矣其人窮困于時亦不待某言

而可知也中外士大夫之議皆願公薦之館閣梅得

出公之門一羙事也公之薦梅一羙事也朝廷得此

舉一羙事也某不敢以一言而譲三羙故言之雖公