Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/67

此页尚未校对


  與韓門下持國至和二年

承巳受命未克馳賀蓋以治行徙居日併牽率也隂

雨體況佳否小詩幸同作以送介甫因岀見過思仰

思仰某再拜十三日何時可入史院幸先示諭爲望

   與呉王獻公沖卿嘉祐六年

某啓奉别忽見新歲辱書承經寒動履休勝某以孤

拙之姿不求合世加以衰病心在江湖乆矣此交親

所共亮之也兹者遽叨誤選實岀意外任責已重而

無素藴不敗何待見愛深者但可弔也不然何以教

之惶恐惶恐新春保愛以副瞻祝某再拜