Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/71

此页尚未校对


某頓首啓某田野之人自冝屏縮而況機政方䌓猶

𫎇曲記其生日貺之厚禮仰佩眷意之篤感懼交并

某以衰病退藏人事或不能勉力交親必賜寛恕謹

此以代布謝之萬一

   又熈寜五年

竊承懇章屢上而中外瞻矚方切恐未能遽遂髙懷

也近叔平自南都惠然見訪此事古人所重近世絶

稀始知風月屬閑人也呵呵有㑹老堂三篇方刻石

續納兒子在宅叨聒感愧感愧

   與呉正肅公長文嘉祐二年