Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/8

此页尚未校对


某昨以目疾爲苦因少𥝠便求得汝隂仲春𥘉旬已

趨官所廣陵嘗得明公鎮撫民俗去思未逺幸遵遺

矩莫敢有踰獨平山堂占勝蜀岡江南諸山一目千

里以至大明井瓊花二亭此三者拾公之遺以繼盛

羙爾大明井曰羙泉亭瓊花曰無𩀱亭汝隂西湖天下勝絶養愚自

便誠得其冝然尸禄苟安何以報國感愧感愧邉防

之事動繫安危伏惟經略之餘爲國自重

   又皇祐二年

某頓首啓冬寒伏惟台候萬福脩前在潁曽一拜狀

尋以移守南都苦於當道頗闕修問徒切瞻思專使