Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/109

此页尚未校对


爲苦思効榴花之飲不可得也三兩日兒子安聖俞

過不惜頻相訪借馬若脩家又何厭也三十年前事

信如前生憂樂不同可歎可歎亦約子固子履當奉

白也秖𠋫兒子稍安爾人還謹此

   又嘉祐二年

某啓經節伏惟以時納祐昨日早至薛二家空心飲

十數杯遂醉歸家却與諸薛飲承見過仍留刺何乃

煩老兄如此旣醒不遑無以自處也節下外處送酒

頗多徃時介甫在此毎助他爲壽昨秖送王樂道及

吾兄爾愚性踈簡人事不能周然意之所至實發於