Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/111

此页尚未校对


臓腑頓覺體虚幸連日不朝免得請告更三兩日不

知可出未承問念感愧亦審中酒吾輩年髙不獨他

事至於飲酒亦不能如故時也更希慎愛

   又嘉祐二年

某啓谷正来承惠詩老重深粹不似頃刻間成何其

敏妙至此也早来得筆絶佳不圖若此之精其精如

此豈常有邪然乆無稱手者乍得甚快意多感多感

暑中絶近文字不得無以度日時因作書簡得一揮

毫尚可銷憂爾人還姑此奉謝

   又同前