Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/22

此页尚未校对


某啓罪逆餘生逺屏郊外特承顧訪感咽何勝仍沐

寵惠雄編俾遂榮覽雖在哀迷亦知開警如嘉州淯

井之作有以見仁言之利博而非文字之空言也欽

一作材譽固巳有日粗窺髙藴益用歎服限以衣

制不能謁謝𦕅叙此不次某再拜仲庻太博執事

二月二十八日

   又嘉祐三年

某啓思奉清論不可得徒用企想夏𤍠承體氣佳𥙿

某此者忽有尹命殊出意外不惟才非所長加以他

慮不淺昨巳懇辭庻可得免如其不𫉬恐難堅避辱