Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/3

此页尚未校对


   與王文恪公樂道 慶曆八年

某啓至節方欲拜狀遽辱惠問感愧感愧新陽納慶

奮發賢藴以澤斯民不勝祝願也某近以上𤍠太盛

有見教云水火未濟當行内視之術行未逾月雙眼

注痛如割不惟書字艱難遇物亦不能正視但恐由

此遂爲廢人所憂者少撰次文字未了爾恃相知敢

布深寒保重

   又皇祐𥘉

某頓首啓昨日州吏行甞奉訊徐君來具道相見甚

慰所懷某此幸郡小事稀苟見惡者稍息心此亦安