Page:Sibu Congkan0920-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-35.djvu/12

此页尚未校对


今復常又知淮水淺澁雖深欲相見但恐阻滯遂失

赴官之期若於事有妨則不若且就汴流西上如淮

水可行與汴不爭逺近即兹來爲善賢弟在此寂寞

中相伴大幸某秋涼方⺊離此南北未知何適五代

史昨見曽子固議今却重頭改換未有了期仍作注

有難傳之處蓋傳本固未可不傳本則下注尤難此

須相見可論改服哀苦中忙迫偶奉接人行聊此

   又至和二年

某啓專人至辱書承官下無恙深慰示及誌文甚佳

無逸弟又有煩惱可哀適值有人在此誌文當附去