Page:Sibu Congkan0920-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-35.djvu/21

此页尚未校对


藥物亦當商榷乃盡其理謹此咨啓某再拜

   又同前

某啓稍寒想益佳𥙿數日人事忙迫非常前夕至學

舎中見狼籍可憎所以未敢便請他張秀才更俟一

二日大太祝歸略令灑掃兼庻事有所備縁某多故

不能躬視也兩日欲去報此意亦無暇作簡衮衮度

日公私不濟一事此京師之態也某奉白

   又嘉祐二年

某啓昨日以客多飢疲風眩發作卧不能起承示簡

不及時答所言張先輩但怪其登第後絶不相過餘